ASOCIÁCIA KREATÍVCOV

Kreatívny priemysel tvorí významné percentá v hospodárskom rozvoji na úrovni štátu, celoeurópskej i svetovej ekonomiky.

O ASOCIÁCII

Asociácia združuje a zastrešuje ľudí pôsobiacich v oblasti kreatívneho priemyslu. Hlavným cieľom je jednotné vystupovanie voči inštitúciám, pomoc a vzájomná spolupráca na všetkých úrovniach.

Kreativita prináša inováciu, riešenia problémov, uplatnenie tvorivosti, nové techniky, nástroje i teórie predstavivosti. Kreatívny priemysel tvorí významné percentá v hospodárskom rozvoji na úrovni štátu, celoeurópskej i svetovej ekonomiky. Tento segment označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti ako architektúra, dizajn, film, hudba, výtvarné umenie, ale aj tvorba počítačových hier či reklama.

Cieľom asociácie je spájať ľudí z kreatívnych oblastí. Vytvoriť priestor pre budovanie siete kontaktov, možnosť výmeny názorov, nápadov a skúseností. Kreatívec má množstvo skúseností z oblasti, v ktorej pôsobí a často aj mimo svoju oblasť (realizácia projektov, formálne a technologické riešenia, oblasť dotácií písania grantov, sponzoring, komunikácia s partnermi jednotne voči inštitúciám, či zákonodarcom. Asociácia kreatívcov ponúka priestor pre osobný i spoločný kreatívny posun, myšlienkové smerovanie, nové témy a inšpiráciu. Významným benefitom členstva je možnosť priamo spolupracovať s odborníkmi v tejto oblasti a zároveň participovať na rôznych projektoch.

Asociácia ponúka priestor na rôzne diskusie, prednášky, stretnutia, spoločné výstavy a projekty. Asociácia zároveň rešpektuje súkromie svojich členov. Mnoho umelcov a kreatívnych ľudí je introvertných a má tendenciu uzatvárať seba i svoje myšlienky. Kreatívci si často uvedomujú potrebu konzultácie, komunikácie a participácie. Asociácia slúži na záštitu týchto aktivít, nakoľko vytvára impulzy pre vzájomnú komunikáciu.

Naopak mnohí kreatívci postrádajú priestor na prezentáciu myšlienok i tém, technologických know-how a predovšetkým publikum, ktoré je schopné vnímať a porozumieť. Členovia asociácie tvoria kreatívnu komunitu. Tá sa vzájomne podporuje a vytvára podporné autorské a kooperatívne aktivity.

PARTICIPUJEME

na významných kreatívnych podujatiach na Slovensku i v zahraničí.

Tatiana Ďurkovová

fashion dizajner

Tatiana Ďurkovová sa vo svojej tvorbe už počas štúdia na Vysokej škole Ladislava Sutnara v Plzni a na Vysokej škole J.E.Purkyňe v Ústí nad Labem zameriava na tvorbu odevných kolekcii, ktoré prepájajú oblasť módy a umenia.

Manipulácia s materiálmi, netradičný proces tvorby a aj samotnú prezentáciu dizajnérka vníma ako komunikačné médium s verejnosťou. Svoje kolekcie prezentuje na módnych podujatiach ako Young Art Show, ÓDY MÓDY alebo Fashion week v Košiciach.

Spolupracuje aj s dizajnérmi z iných umeleckých odvetví ako v projekte Silent lights, spojenie módy, vizuálu a performance na Festivale svetla a tieňa. V súčasnosti sa venuje vlastnej tvorbe a pracuje pre módnu firmu ako konštruktér a dizajnér odevov. 

Štefan Oliš

výtvarník

Hlavným záberom tvorby mladého umelca, ktorý momentálne pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, je upriamenie pozornosti na tému násilia, kriminality, sociálnych problémov. Venuje sa tvorbe videoartu, interaktívnym inštaláciám, zvukovým inštaláciám, umeleckým akciám, objektom, maľbe a grafike. Prostredníctvom svojej širokospektrálnej tvorby sa snaží často so sarkazmom a iróniou primäť divákov k zamysleniu nad ľudským životom, jeho hodnotou, zmyslom a medziľudskými vzťahmi, dekadenciou spoločnosti a kritikou systému. Dlhší čas bolo jeho ústrednou témou monitorovanie väzňov – ich cyklické problémy s etablovaním sa do spoločnosti.

Okrem samotnej umeleckej činnosti aktívne pôsobí v občianskom združení TRAKT,
ktorého je aj zakladateľom. Podieľa sa
na kultúrnych podujatiach, výstavách festivaloch, eventoch. Organizuje kultúrnu činnosť v oblasti súčasných trendov výt.umenia.

Lukáš Matejka

digitálny výtvarník

"Multilaterálny" umelec, narodený v roku 1987. V roku 2016 úspešne ukončil doktorandský stupeň študijného programu Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémií umení v Banskej Bystrici v Slovenskej republike, kde pôsobil aj ako externý pedagóg. Žije a tvorí v Trenčíne a Banskej Bystrici.
S novými médiami pracuje intenzívne od roku 2006 - najskôr v ateliéri Digitálnych médií Doc. Michala Murina, ArtD. Pohráva sa s viacerými hraničnými polohami nielen digitálnych médií.

Snahou o prepájanie jednotlivých umeleckých foriem vytvára inovatívne výtvarné presahy. V jeho tvorbe dominuje práca s procesom, na ktorú sám autor kladie dôraz. Proces nadraďuje nad výsledok. Jeho kreatívna produkcia sa orientuje najmä na súčasné formy ako video, krátky film, net-art, multimediálne projekty, interaktívne inštalácie, performance, vj a taktiež grafický dizajn.

Duševné vlastníctvo

idea

Je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

- autorské právo a práva súvisiace s autorským právom (APS) – súvisí skôr s umeleckou, kultúrnu oblasťou

- právo priemyselného vlastníctva (PPV) súvisí skôr s hospodárskou, technickou oblasťou.

Kreatívny priemysel

idea

 Kultúrna a kreatívna ekonomika je prirodzeným prostredím pre inovatívne myšlienky a rozvoj a zhodnocovanie kreatívneho potenciálu. Kreativita je kľúčom k inovatívnym a interdisciplinárnym odpovediam na globálne a lokálne výzvy – či už ekonomické alebo spoločenské.

Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti ako architektúra, dizajn, film, hudba, ale aj tvorba počítačových hier či reklama.

PODPORA
KREATIVITY

Asociácia kreatívcov ponúka priestor pre osobný i spoločný kreatívny posun, myšlienkové smerovanie, nové témy a inšpiráciu.

Pojem kreatívny priemysel sa utváral relatívne nedávno, na prelome storočí. Za jeho vznikom stálo zistenie, že tvorivé odvetvia majú prekvapivo veľký podiel na európskom HDP. Odhady hovoria o vyše piatich miliónoch pracovných miest a o podiele 2,6 až 4,5 % z HDP.


Už pred kontinentálnou Európou sa pojem „creative industries“ udomácnil v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii, odkiaľ pochádzajú prvé špecializované verejné politiky. Európska únia aj predtým, v rámci hesla „zjednotení v rozmanitosti“, podporovala kultúrne aktivity.

V februári 2015 Európska sieť expertov v oblasti kultúry (EENC) uviedla, že kultúrne a kreatívne sektory (Culture and Creative Sectors/CCSs) v krízovom období lepšie odolávali vonkajším ekonomickým vplyvom.


Experti vypracovali štúdiu na základe verejne dostupných údajov z Eurostatu. Tvorivé odvetvia lákajú viac mladých ľudí a žien a ich prepojenie s informačnými technológiami ich dobré výsledky podporilo. Prienik informačných technológií, kreativity, dizajnu a digitálnych médií predbehol všetky ostatné skúmané oblasti a lákal mladých profesionálov, ktorý uprednostňujú menej formálne pracovné prostredie. Najčastejšie sú zamestnaní v malých a stredných podnikoch alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike z mája 2014 uvádzajú, že subjekty podnikajúce v oblasti kreatívneho priemyslu tvoria na Slovenku 6,2 % podnikateľského sektora. Tento priaznivý údaj skresľuje, že väčšinu z kreatívnych podnikov tvoria firmy zaoberajúce sa softvérom a tvorbou IT riešení.


Priority Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike sú štyri:

– Efektívny systém pre rozvoj kreatívneho priemyslu

– Kvalitné ľudské zdroje

– Vytváranie podmienok priaznivého trhu

– Podporné nástroje


Zdroj: Euractiv

ČO ZÁHŔŇA
KREATÍVNY PRIEMYSEL

3D dizajn » Animácia » Architektúra » Copywriting » Digitálne umenie » Divadlo » Film » Fotografia » Graffiti » Grafický Dizajn » Hand made » Herectvo » Herný dizajn » Hudba » Ilustrácie » Interaktívne umenie » Interiérový dizajn » Kresba » Komix » Land art » Maľba » Manažment » Móda » Performance » Priemyselný dizajn » Produkcia » Programovanie » Reklama » Réžia » Scénografia » Šperkový dizajn » Sochárstvo » Tvorba značky » Typografia » Vizuálne efekty » Výstavníctvo » Výtvarné umenie » Web dizajn » Žurnalistika

KONTAKTUJ NÁS

radi odpovieme