Odkazy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Pôsobnosť ministerstva kultúry v oblasti umenia zabezpečuje sekcia umenia a štátneho jazyka (SUŠJ). Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv zabezpečuje sekcia v súlade s pôsobnosťou ministerstva výkon štátnej správy a podieľa sa na vytváraní podmienok pre rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých oblastiach umenia a štátneho jazyka a koordinuje postupy ministerstva pri zabezpečovaní implementácie štátnej kultúrnej politiky.

 

 

http://www.culture.gov.sk

 

 

 

Fond na podporu umenia

 

Fond sa zriaďuje ako verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá bude nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy, pričom túto inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní  prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce. Orgánmi fondu budú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Štatutárnym a zároveň najvyšším orgánom fondu bude rada, ktorá bude schvaľovať všetky kľúčové dokumenty fondu, ako aj voliť svojho predsedu a podpredsedu, riaditeľa fondu, či vymenúvať členov odborných komisií. Rada bude mať deväť členov, pričom jednou z podmienok na vymenovanie za člena rady je aspoň päťročná odborná prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Tým by sa mala zabezpečiť dostatočná profesionalita riadenia fondu. Kontrolným orgánom fondu bude trojčlenná dozorná komisia. Výkonným orgánom fondu bude jeho riaditeľ, ktorý bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov fondu. Jednotlivé žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov budú posudzovať odborné komisie, ktorých členov bude menovať rada na návrh profesijných združení v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. O poskytnutí finančných prostriedkov jednotlivých žiadateľov bude riaditeľ rozhodovať na základe hodnotenia odbornej komisie.

 

Fond nahradí podstatnú časť súčasného dotačného systému ministerstva kultúry. Pod správou ministerstva kultúry by po zriadení fondu malo ostať poskytovanie dotácií na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, keďže spôsob politiky a podpory ochrany kultúrneho dedičstva a profesionálne zázemie potrebné na ich rozvoj  je odlišné od oblasti tzv. živého umenia. Pod správou ministerstva kultúry naďalej ostane aj podpora kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva a kultúrne poukazy. Na fond by sa mala presunúť podpora tvorby a šírenia umeleckých diel a ich reflexií. Fond bude podporovať aj projekty z oblasti kreatívneho priemyslu.

 

Hlavným zdrojom financovania fondu budú v zmysle návrhu zákona príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry bude poskytovať v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minimálne vo výške 10 000 000  eur a osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

http://www.fpu.sk

 

 

 

Audiovizuálny fond

 

Audiovizuálny fond finančne podporuje:

 

 • vývoj, tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií
 • distribúciu, propagáciu a marketingovú podporu audiovizuálnych diel
 • prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí
 • digitalizáciu kín a technologický rozvoj v audiovízii
 • filmové festivaly a prehliadky
 • výskum a vydávanie odbornej literatúry
 • vzdelávanie, worshopy a tréningy pre profesionálov v audiovízii

 

Hlavné ciele:

 

 • trvalo udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku
 • stabilné finančné zdroje a efektívna administratíva
 • transparentnosť a odbornosť v poskytovaní podpory

 

Audiovizuálny fond poskytuje:

 

 • dotácie
 • štipendiá
 • pôžičky

 

http://www.avf.sk

 

 

 

 

Úrad vlády

 

http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/

 

 

 

 

Odbor grantov EHP a Nórska

 

http://www.eeagrants.sk/

 

 

 

SAIA

 

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

 

http://www.saia.sk/

 

 

 

 

Erasmus plus

 

Erasmus je vlajkovou loďou programu Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.

 

Program je určený pre:

 • študentov – štúdium a stáže v zahraničí;
 • vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;
 • vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.

 

http://www.erasmusplus.sk/

 

 

 

Visegrad fund

 

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave bola založená vládami Vyšehradskej skupiny (V4) krajinami Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovenská republika v roku 2000.

 

http://visegradfund.org/home/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďaľšie užitočné odkazy:

 

http://mladez.sk/

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej

http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/